phoneenvelopphone

    دولت دومینیکا گام دیگری برای بهبود مدیریت پسماند جامد در سراسر کشور برداشته است. کامیون‌های جدیدی از طرف اداره ملی مجوز (NAO) در اختیار وزارت محیط زیست دومینیکا قرار گرفته است تا به طور روزانه زباله‌ها را از سطح شهر جمع آوری کنند. 

    پیش از این، شرکت مدیریت پسماند جامد دومینیکا (DSWMC) اعلام کرده بود که قرار است در ماه فوریه یک اقدام اساسی در جهت بهبود نظافت در شهر روزو انجام دهد.