چرا پاسپورت دومینیکا

null

شهروندی مادام العمر

null

بدون نیاز به حضور فیزیکی

null

امکان دریافت پاسپورت برای اعضای خانواده 

null

معافیت٬های مالیاتی 

درباره دومینیکا و گرفتن شهروندی از طریق سرمایه گذاری
بازدید از دومینیکا – پاسپورت دومینیکا

320 پرونده موفق

فهرست